Stappenplan Klachten bewoners 4 Your Care

Versie 1.0

September 2020

 

U als bewoner kunt u uw mening geven over bepaalde zaken waarmee u het niet eens bent t.a.v. zaken binnen 4 Your Care. Het kan gaan om verschillende kwesties op het gebied van zorg

en dienstverlening. Via deze procedure kunt u aan de hand van de onderstaande stappen een

klacht indienen.

 

Stap 1

Als u als bewoner het niet eens bent over de verleende zorg en/of dienstverlening, kunt u dit

aangeven bij uw persoonlijk begeleider en de coördinator van betreffende locatie. Dit kunt u zowel schriftelijk als mondeling doen. Samen wordt er gekeken naar een passende oplossing.

 

Stap 2

Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u als bewoner uw klacht indienen bij onze

klachtenfunctionaris, Richard Vermeer. Dit gaat via het klachtenformulier. Dit formulier kunt u

van uw persoonlijk begeleider krijgen, maar is ook terug te vinden op onze website.

Verdere afhandeling wordt door de klachtenfunctionaris toegepast in de zin van hoor en wederhoor.

Een lid van de Raad van Commissarissen zal erop toezien dat de procedure goed verloopt.

 

Stap 3

Als de stappen 1 en 2 niet resulteren in een passende oplossing, dan kunt u zich

melden bij het Klachtenportaal Zorg

 

https://klachtenportaalzorg.nl/client-patient/

T. 0228-322205

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00uur en 12.00uur