Klachtenverslag

 

Maart 2020- tot september 2020

 

Het klachtenverslag zal eens per jaar worden gepubliceerd.

Het klachtenverslag is gerubriceerd in 4 subgroepen.

 

-          Klachtenverslag algemeen

-          Klachtenverslag specifiek

-          Klachtenportaal zorg

-          Klachtenverslag externen belanghebbenden.

 

Klachtenverslag Algemeen:

Over de periode maart 2020 tot september 2020 zijn er bij de klachtenfunctionaris 6 klachten geregistreerd. Deze klachten hebben zowel betrekking op de locatie Andelst, locatie Jansplein als op de locatie Bosweg.

Vijf klachten hebben betrekking op de ondersteuning, begeleiding of faciliteiten die er door 4 Your Care worden geboden. Een klacht heeft betrekking op geluidsoverlast voor de omgeving.                 

De klachten zijn door zes afzonderlijke bewoners ingediend.

In alle gevallen zijn is het principe van hoor en wederhoor toegepast. In gezamenlijkheid met de betreffende bewoner, persoonlijk begeleider en betrokken coördinator is er naar een voor alle partijen bevredigende oplossing gezocht. De klachten zijn binnen een tijdsbestek van drie werkdagen besproken en opgelost. De klachten zijn voorgelegd aan de klachtenfunctionaris. In een situatie heeft de klager het klachtenportaal zorg ingeschakeld.

 

Klachtenverslag specifiek:

1. Een klacht betrof: Een klager heeft aangegeven dat hij buiten de dagbesteding op de locatie Bosweg meer behoefte had aan sociale interactie met zijn medebewoners. De klager heeft aangegeven dat er geen gemeenschappelijke ruimte beschikbaar is waar dit mogelijk is.

1.1 De betrokken begeleider heeft gehoor gegeven aan de wens van de klager. De persoonlijk begeleiders van 4 Your Care stimuleren en enthousiasmeren de bewoners om mee te doen met sociale activiteiten. Spelletjes en samen koken.

 

2. Een klacht betrof: Een klager heeft aangegeven dat hij ontevreden is met de bejegening van zijn persoonlijk begeleider. Dit betref een specifieke situatie waarin de klager eerder een conflict met een medebewoner heeft gehad.

2.1 De betrokken begeleider en de klager zijn hier naar een constructief gesprek uitgekomen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt betreft de omgangsvormen en daarnaast wordt het signaleringsplan ingezet.

 

3.Een klacht betrof: Een klager heeft aangegeven het niet eens te zijn met de vastgestelde tijden waarop de lift op de locatie van het Jansplein gebruikt kan worden.

3.1 De klager, persoonlijk begeleider en betrokken coördinator zijn het gesprek met elkaar aangegaan. De begeleider heeft met de klager een planning gemaakt zodat de klager duidelijkheid heeft over het gebruik van de lift.

 

4. Een klacht betrof: Een klager heeft aangegeven ontevreden te zijn over het feit dat er midden in de nacht niet vanaf het kantoor van de begeleider gebeld mag worden.

4.1 Klager en de betrokken persoonlijk begeleider zijn het gesprek met elkaar aangegaan. Het is de klager nu duidelijk dat er in noodgevallen gebruik gemaakt kan worden van de achterwacht. Het kantoor is in de nacht gesloten maar er is altijd iemand bereikbaar en beschikbaar. 

 

Klachtenportaal Zorg:

5. Een klacht betrof: Naar zeggen van de klager heeft 4 Your Care onterecht huur geïnd. Klager stond gedurende deze periode nog ingeschreven en in de kamer van de klager stonden nog persoonlijke spullen. Ook de sleutelen was nog niet ingeleverd en de eindafrekening had nog niet plaatsgevonden.

5.1 De medewerkers van het klachtenportaal zorg hebben deze klacht ongegrond verklaard. 

 

Klachtenverslag externen en belanghebbenden:

6. Een klacht betrof: Een klager (omwonende locatie Jansplein) heeft geklaagd over geluidsoverlast geproduceerd door een radio van een bewoner.

6.1 De persoonlijk begeleider is met betrokkene in gesprek gegaan en heeft uitgelegd wat de regels zijn betreft de tijden en het geluidsniveau. De begeleider heeft contact gezocht met de omwonende en gevraagd of er nog sprake is geweest van overlast. Dit was niet de situatie.