Klachtenreglement externe belanghebbenden.

Versie 1.0

September 2020

 

 

4 Your Care is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.

Indien u de klacht niet rechtstreeks bij de organisatie wilt indienen, kan dat via dit klachtenportaal.

 

Voor wie is het klachtenreglement bedoeld?

Voor samenwerkingspartners van 4 Your Care die een klacht willen indienen.

• Bedrijven en instellingen waarmee 4 Your Care een relatie heeft.

• Buurtbewoners

• Familieleden/kennissen/vrienden van bewoners

• Overheden.

Deze regeling is bedoeld voor klachten over gedragingen en / of beslissingen dan wel het

nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen van medewerkers van 4 Your Care.

 

Hoe kan men een klacht indienen?

Via het klachtenformulier kan men een klacht indienen. Dit formulier is terug te vinden op de

website van 4 Your Care.  Binnen vijf werkdagen ontvangt men een ontvangstbevestiging.

De behandeling van een klacht wordt altijd afgerond met een schriftelijk antwoord. Hierin

wordt, indien van toepassing, vermeld welke maatregelen binnen welke termijn(en) worden

ondernomen.

 

Geheimhouding

1. Eenieder die betrokken is bij de klachtenprocedure is verplicht tot geheimhouding ten

aanzien van al hetgeen in verband met de behandeling van de klacht wordt vernomen.

2. De in het vorige lid bedoelde verplichting geldt niet tegenover degene die ambtshalve of

volgens de wet tot mededeling is verplicht.