Privacyverklaring voor bewoners

De 4 Your Care zorggroep hecht veel waarde aan de privacy van haar bewoners. Dit maakt dat wij de persoonsgegevens van onze bewoners beschermen. Hoe 4 Your Care zaken rondom de A.V.G georganiseerd heeft en hoe met deze gegevens wordt omgegaan wordt in dit privacy beleid uiteengezet.

Deze privacyverklaring geldt voor de verwerking van persoonsgegevens van bewoners van de 4 Your Care zorggroep.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie die over een persoon gaat, zoals naam, adres, inloggegevens en foto’s. Daarnaast zijn er bijzondere persoonsgegevens. Zoals informatie over gezondheid en bijvoorbeeld financiën.

 

Waarom gebruiken wij je persoonsgegevens?

Wij gebruiken je persoonsgegevens om zorg en begeleiding te kunnen geven, zoals wij met jou hebben afgesproken. Deze gegevens worden vastgelegd in je zorgdossier. We zien elkaar regelmatig, maar spreken elkaar ook via telefoon, post of email. Ook gebruiken we je gegevens voor ons cliënttevredenheidsonderzoek. Jouw gegevens gebruiken we daarnaast in onze administratie om kosten te declareren bij zorgverzekeraars, gemeenten of justitie.

 

Wanneer mogen wij jouw gegevens verwerken?

Wij mogen alleen jouw gegevens verwerken als daarvoor een geldige reden. In de wet staat wanneer dat is: Als wij je gegevens nodig hebben om de zorg te bieden die wij met je hebben afgesproken; - Als je ons schriftelijk toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken Jouw toestemming bewaren wij in FM- Zorg (elektronisch cliëntdossier); - Als we een wettelijke verplichting hebben; - Als we de gerechtvaardigde belangen van 4 Your Care of van derden behartigen. Daarom maken wij soms gebruik van cameratoezicht om onze gebouwen en onze eigendommen te beschermen. Wij geven duidelijk aan waarom en waar wij gebruikmaken van deze camera’s. - Ook kunnen wij jouw gegevensgebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren en voor interne onderzoeken.

 

Beveiliging

De 4 Your Care zorggroep heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens 4 Your Care toegang hebben tot jouw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding en zullen jouw gegevens niet met andere delen als daar geen wettelijke of medische noodzaak voor is. De medewerkers hebben enkel inzage in die gegevens die nodig zijn voor de vervulling van hun taak.

 

Meldplicht datalekken

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. 4 Your Care conformeert zich aan de meldplicht datalekken uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Kun je toestemming intrekken?

Je kunt je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken. Dit geef je aan bij de coördinator van je locatie. Je toestemming kun je alleen intrekken als dit de zorgverlening niet in de weg staat. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijven bestaan.

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens soms met andere organisaties. Zoals gemeenten, zorgkantoren, het indicatieorgaan en andere betrokken partijen. We delen alleen gegevens als daarvoor een geldige reden is en als dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het sturen van declaraties en het vaststellen van je Burgerservicenummer (BSN), acties die nodig zijn om de zorg voor jouw uit te voeren of omdat jij hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Jouw zorgdossier bewaren wij 20 jaar na beëindiging van de zorg. Dit is vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

 

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens goed te beveiligen tegen verlies of diefstal. Ook zorgen wij ervoor dat jouw gegevens alleen worden verwerkt door mensen of organisaties die dat mogen. Medewerkers van 4 Your Care die toegang hebben tot je gegevens, hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Vragen of klachten?

Heb je vragen over de privacyverklaring of over ons privacy beleid, mail dan naar info@4yourcare.nl

Of bel met nummer TEL: 06 188 641 44

 

Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht een klacht in te dienen bij de: Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Tel: 0900-2001201

Of kijk op de site: Autoriteit Persoonsgegevens