Cliënttevredenheidsonderzoek

 4 Your Care zorggroep, april 2021

 

 De 4 Your Care zorggroep, stelt haar bewoners centraal. Dit met het doel om de zelfredzaamheid van de bewoners te bevorderen en daarnaast het risico van recidive te minimaliseren dan wel niet uit te sluiten. Met het cliënttevredenheidsonderzoek wordt duidelijk hoe tevreden de bewoners zijn over de hulpverlening die wordt geboden. Door goed te luisteren, methodisch en planmatig te werken sluit 4 Your Care aan bij de mogelijkheden van de bewoner. 4 Your Care streeft ernaar om elke bewoner te kopellen aan een vaste persoonlijke begeleider. Dit vanuit de gedachte dat de begeleider en de bewoner een constructieve hulpverlenersrelatie met elkaar opbouwen. Dit alles om de zelfredzaamheid en de zelfwerkzaamheid van de bewoner te bevorderen.

 

Doelgroep

De doelgroep voor dit cliënttevredenheidsonderzoek zijn de bewoners van 4 Your Care. De respons is 62%. Dit maakt dat de resultaten representatief zijn voor de gehele bewonersgroep. Doelstelling De bevindingen vanuit dit onderzoek worden gebruikt voor de kwaliteitsverbetering van de zorg en dienstverlening. Dit is een doorlopend proces (PDCA). Het onderzoek zal eens per jaar plaatsvinden. De bevindingen vanuit dit onderzoek worden gebruikt om een toekomstbestendig beleid neer te zetten en de kwaliteit van de forensische zorg te borgen.

 

Speerpunten

a) Als er meerdere disciplines bij het traject betrokken zijn dan wordt er actief aangestuurd op casemanagement. Hierbij blijft de toezichthouder regiehouder. Deze afspraken worden ook vastgelegd in het ontwikkelingsplan dat conform het primaire proces wordt geëvalueerd en bijgesteld.

b) Op het moment dat een bewoner doorstroomt naar een andere zorgaanbieder dan wordt er een eindevaluatie van het laatste ontwikkelingsplan meegegeven en indien mogelijk een warme overdracht georganiseerd.

c) Het inzetten of formeren van een informeel steunnetwerk is essentieel. Dit netwerk wordt actief betrokken bij het traject.

Aanbevelingen

a) Meerdere bewoners zouden graag zien dat er naast de toezichthouder (verwijzer, formeel netwerk) ook familie, vrienden (informeel protectief netwerk), bij de hulpverlening betrokken wordt.

b) Meerdere bewoners geven aan dat zij graag een vaste begeleider willen, meer vertrouwde gezichten op de locaties. c) Het SMART formuleren van interventies die volgens de 5xW+H methode worden opgesteld. Zo wordt er vanuit de keten een eenduidige boodschap gegeven (casemanagement).

d) Een aantal bewoners geeft aan behoefte te hebben aan gezamenlijke recreatieve activiteiten op en buiten de locaties.

e) Het opstellen van een werkplan waarin een rooster betreft het onderhoud van het groen of het schoonhouden van de gemeenschappelijke buiten ruimte op de locaties wordt beschreven.

f) Meerde bewoners hebben de behoefte om te gaan sporten, dit individueel of met medebewoners.

g) In het ontwikkelingsplan worden de bijzondere voorwaarde vanuit het Reclasseringsadvies meegenomen in de begeleidingsdoelen. Deze doelen zouden meer aan de orde mogen komen gedurende de wekelijkse gesprekken.

h) Een aantal bewoners geeft aan dat zij vanuit een interne dagbesteding naar externe dagbesteding willen groeien. De persoonlijk begeleider zal hier regie moeten nemen.